สาธุ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ ทรง ประกอบ พิธี ลาบวช เนกขัมมะ

0
762

ขอให้ท่านแม่มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ทรงประกอบพิธีลาบวชเนกขัมมะ ณ วัดป่าพุทธพจน์ฯ จ.ลำพูน (ชมภาพ)
ในเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประกอบพิธีลาบวชเนกขัมมะ ตามศาสนปฏิบัติ ทรงกราบบูชาพระรัตนตรัย – อาราธนาเบญจศีล

หลังจากนั้น หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส ผู้ทำหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนา และถวายธรรมะนำสู่การอบรมจิตภาวนาตามหลักพรหมวิหารธรรม เพื่อพลีบุญอุทิศกุศลแก่เหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่

และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์-บุรพชน โดยเฉพาะได้เจาะจงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันในฐานะพระราชบิดา และพลีบุญอุทิศถวายแด่ราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์

หลังจากนั้น ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาอันแรงกล้าที่มีต่อพระมารดาในพระองค์และปฏิบัติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เพื่อให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ปลอดจากทุกข์โรคภัย ดังที่ได้ทรงกระทำสัตยาธิษฐาน

แล้วทรงกราบขอขมาพระรัตนตรัยตามศาสนปฏิบัติอันควร ก่อนที่จะทรงกระทำเทวตาพลีเป็นสุดท้าย แด่เทพยดาผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินไทย ที่รวมลงในความเป็นพระสยามเทวาธิราช

และด้วยพระกรุณาอันยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้ทรงอธิษฐานให้บุญกุศลอำนาจแห่งธรรมที่ได้ทรงปฏิบัติอันเกิดความสัมฤทธิ์ผลแล้วในครั้งนี้

ได้อภิบาลปกปักรักษาแผ่นดินไทย พสกนิกรชาวไทย ให้มีความสงบสุข ร่มเย็น มีความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงกราบลา พระอาจารย์อารยวังโส พระวิปัสสนา ในฐานะองค์พระบรรพชาจารย์ เป็นอันเสร็จพิธี ก่อนที่เสด็จกลับจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

หมายเหตุ: การออกเสด็จปฏิบัติเนกขัมมวิสัยในครั้งนี้ ได้นำไปสู่ความปีตียินดีโดยทั่วกัน โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่ได้ร่วมกันถวายมุทิตา-อนุโมทนาเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตมีส่วนในบุญกุศลกับพระองค์ท่าน

ณ เวลานี้ ประมาณ ๑๐.๓๐ น. มีผู้ที่เข้าชมแล้วมากกว่า ๗ แสนราย และมีผู้นำไปโพสต์ต่อในเพจของพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น โดยได้มีผู้กดไลค์จำนวน ๑๑๐๐ คน แต่ไม่ทราบจำนวนผู้อ่าน และเพจอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here